ČTENÁŘSKÝ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V NEUBUZI

 

  1. V obecní knihovně má právo půjčovat si knihy a využívat dalších služeb každý čtenář knihovny, dodržující tento čtenářský řád.

Čtenářem se může stát každý občan. Děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenářem knihovny po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy. Služby knihovny jsou zdarma.

 

  1. Knihy, které nejsou v městské knihovně k dispozici, po žádosti  čtenáře obstará pracovník knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby.

 

  1. Výpůjční lhůta je 31 dnů. Potřebuje-li čtenář knihu déle, může mu být tato lhůta prodloužena o další měsíc, v případě, že kniha není již zamluvena dalším čtenářem. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem dvakrát o jeden měsíc (celkem výpůjčka na tři měsíce), pokud čtenář požádá o prodloužení před jejím uplynutím.

 

  1. Čtenář, který včas nevrátí knihy, bude osobně nebo písemně upomenut. Knihy mohou být také vymáhány prostřednictvím obecního úřadu.

 

  1. S knihami, které tvoří majetek Obce Neubuz, musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu   je povinen okamžitě hlásit knihovníkovi, jinak musí škody hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu nahradí  stejným vydáním téže knihy nebo knihou jinou (po dohodě s pracovníkem knihovny).

 

  1. Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené v obecní knihovně dalším osobám.

 

7. V případě, že čtenář prodělal infekční chorobu a měl půjčené knihy z knihovny, je povinen tuto skutečnost nahlásit v knihovně.

 

 

TENTO ČTENÁŘSKÝ ŘÁD JE KAŽDÝ ČTENÁŘ POVINEN ZNÁT A DODRŽOVAT.

TEN, KDO SOUSTAVNĚ PORUŠUJE JEHO USTANOVENÍ, MŮŽE BÝT Z ŘAD ČTENÁŘŮ VYLOUČEN.